Vídeos

Vídeo PROJECTE LIFE FUTUR AGRARI

FUTUR AGRARI és un projecte cofinançat pel Programa Life+ de la Unió Europea, que té per objectiu posar en pràctica les tecnologies existents de gestió i tractament de dejeccions ramaderes en zones de Catalunya que tenen una elevada concentració ramadera i designades com a zones vulnerables.

Els resultats obtinguts contribuiran a minimitzar els continguts elevats de nutrients en els sòls agrícoles buscant la compatibilitat amb el desenvolupament de l'activitat agrària i forestal.

Cultius captadors de nitrogen

Els cultius captadors o catch-crops són cultius intermedis que tenen com a objectiu principal reduir o minimitzar les pèrdues per lixiviació del nitrogen romanent del sòl després del conreu principal. L’objectiu és que el cultiu captador absorbeixi la major part del nitrogen inorgànic que ha quedat al sòl després del cultiu principal per desenvolupar-se. D’aquesta manera s’evita el rentat de nitrats cap a les aigües freàtiques, es protegeix el sòl de fenòmens erosius, s’evita la formació de la crosta de sòl, es millora l’hàbitat de la microfauna del sòl i en ocasions augmenta la diversitat paisatgística del territori.

Nous equipaments per una aplicació sostenible de purins

RESUM projecte LIFE+ FUTUR AGRARI

Breu descripció de la finalitat i les accions del projecte LIFE+ FUTUR AGRARI

Reducció en origen i tractament dejeccions ramaderes

Breu descripció de les accions de reducció en origen i tractament dels purins per a reduir la generació de purins en granges de producció porcina de projecte LIFE+ FUTUR AGRARI