Enllaços

Projectes LIFE

 

 Projecte Explotacions ramaderes 

METABIORESOR  

LIFE08 ENV/ES/000113

Reduir els costos, riscos ambientals i emissions de gasos d'efecte hivernacle produïts per l'eliminació de diferents subproductes i residus ramaders (fems de porcs, residus d'escoxador...) i alguns subproductes i residus urbans no reciclables.

ECOREGA

LIFE08 ENV/ES/000459

Eco-gestió dels residus orgànics ramaders i la seva repercusió en l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.

LIFE+ MANEV

LIFE09 ENV/ES/000453 

Avaluació de la gestió i tecnologies de tractament dels fems per a la protecció mediambiental i la sostenibilitat de la ramaderia a Europa. 

UNIDIGES

LIFE10 ENV/ES/000442

Planta demostrativa per a la gestió de les dejeccions ramaderes d'una explotació mitjana mitjançant digestió anaeròbia i valoració agronòmica del digestat. 

LIFE MIX FERTILIZER  

LIFE12 ENV/ES/000689

Valoració del digestat de purí porcí com a nous fertilitzants de base orgànica. 

LIFE+ VALPORC

LIFE13 ENV/ES/001115

Valorització de cadàvers de porcí en forma de biodièsel, biogàs i fertilitzants orgànics.

Projecte Fertilització i sòls

AQUA

LIFE09 ENV/IT/000208

Aconseguir un bon nivell de qualitat d'aigua en àrees de granges de producció intensiva. 

UNIDIGES

LIFE10 ENV/ES/000442 

Planta demostrativa per a la gestió d'una explotació mitjana per digestió anaeròbia i valoració agronòmica del digestat. 

LIFE NITRATOS

LIFE+10 ENV/ES/000478

Repercussió de les pràctiques agrícoles en la contaminació per nitrats de les aigües continentals. 

 I E S

LIFE11 ENV/ES/000621

Irrigation Expert Simulator és una eina web que compara les programacions de reg prposades pels usuaris amb els resultats que obtindria un expert. Els usuaris poden aprendre a optimitzar l'ús d'aigua maximitzant la produccció.

Life Regen Farming    

LIFE12 ENV/ES/000232

Pràctiques d'agricultura regenerativa: Una alternativa per a la gestió agrària sostenible i la millora dels sòls. 

Life Regadiox

LIFE12 ENV/ES/000426

Fixació de CO2 atmosfèric i reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle durant una gestió sostenible de l'agricultura de regadiu.

Aquemfree

LIFE13 ENV/ES/000488

Posta en marxa d'un sistema de descontaminació d'aigües procedents de rentats d'envasos i equips de tractaments fitosanitaris mitjançant fotocatàlisi solar.

LIFE Smart Fertirrigation

LIFE14 ENV/ES/640

Processament integrat de digerit d’adob porcí per a obtenir fertilitzant líquid ecològic i injectar en sistemes de reg

  ↑

Altres projectes

Projecte Aigua i alimentació
ProPIG  

Projecte d'investigació per ajudar a la producció ecològica de porc. Reduint l'impacte ambiental, millorant salut, benestar i nutrició. 

Projecte Explotacions ramaderes 
BATFARM

Avaluació de Millors Tècniques Disponibles per disminuir la contaminació de l'aire i l'aigua en granges. 

DIGESMART  

Reduir l'impacte ambiental de les explotacions ramaderes europees facilitant la introducció al mercat de solucions innovadores per al tractament, reciclatge i valorització del digerit. 

FERGIR

Gestió integral de residus ramaders i la seva utilització com a fertilitzants. 

Projecte Fertilització i sòls 
BATFARM Avaluació de Millors Tècniques Disponibles per disminuir la contaminació de l'aire i l'aigua en granges. 
IMPROVE-P Avaluació de l'adequació del reciclatge de fertilitzants fosfòrics en agricultura ecològica.
ISONITRATE Com la monitorització isotòpica pot millorar la gestió de la contaminació de l'aigua per nitrats. 
N-TOOLBOX Solucions pràctiques a la contaminació per nitrats. 
OptiMa-N Optimització de la gestió de nitrogen per a la millora de la qualitat i conservació d'aigües subterrànies.