C2 - Anàlisi del cicle de vida

Acció tècnica C2

Anàlisi del cicle de vida.

L'anàlisi del cicle de vida, ACV, estudia els aspectes ambientals i els impactes potencials al llarg del cicle de vida d'un producte o d'una activitat. En un ACV complet s'atribueixen als productes els efectes ambientals derivats de:

  • El consum de matèries primeres i d'energies necessàries per a la seva manufactura.
  • Les emissions i residus generats en el procés de producció.
  • El efectes ambientals procedents del final de vida del producte quan aquest es consumeix o ja no es pot utilitzar.

Per tant, consisteix en un tipus de comptabilitat ambiental en la qual es carreguen als productes els efectes ambientals adversos, degudament quantificats, generats al llarg del seu cicle de vida.

 La complexitat de l'ACV requereix un protocol a què s'haurà d'ajustar tot estudi d'ACV. L'esmentat protocol es troba establert en la normativa elaborada per la International Standards Organisation, ISO 14040 (2006) i ISO 14044 (2006). El març de 2010, aquesta normativa s'ha vist complementada amb la guia de l'ILCD, International Reference Life Cycle Data System. Aquesta guia pretén homogeneïtzar les diferents opcions metodològiques amb l'objectiu d'obtenir uns resultats més precisos en qualitat i consistència ILCD (2010).

Futur Agraria pretén efectuar l'avaluació ambiental de tres de les accions desenvolupades en el projecte relacionades amb l'extracció de nutrients:

  • B6. Cultius captadors de nitrogen
  • B7. Sistemes agroforestals
  • B8. Filtres riparis

Evolució / Resultats

Objectius C2 Anàlisi del cicle de vida

  • Efectuar l'avaluació ambiental del cicle complet dels cultius captadors de nitrogen (civada, raigràs i colza) incloent la seva posterior utilització com a cosubstrats en els processos de producció de biogàs.
  • Efectuar l'avaluació ambiental prospectiva del cicle dels cultius agroforestals, incloent l'obtenció de fusta per a la fabricació de mobles.
  • Efectuar l'avaluació ambiental del cicle dels cultius que inclouen filtres riparis, incloent l'obtenció de biomassa amb finalitats energètiques.

Evolució / Resultats