B8 - Filtres riparis

Acció tècnica B8

 

Extracció de nitrats dels sòls mitjançant filtres riparis (riparian buffers).

 Aquesta experiència demostrativa consisteix a fer plantacions lineals d'espècies llenyoses per crear una frontera entre usos agrícoles i cursos fluvials, quan la vegetació de ribera ha estat suprimida per l'avanç de la frontera agrícola.

Per garantir l'èxit demostratiu de les experiències és fonamental emprar espècies adaptades a les condicions d'elevades temperatures i pH, han de tenir un sistema radical profund i dens per aprofitar el nivell freàtic, i també una gran tolerància a les elevades concentracions de nutrients. Les espècies escollides han de tolerar condicions d'entollament atès que estaran freqüentment sotmeses a avingudes i a variacions del nivell freàtic. 

Evolució / Resultats

Objectius B8 Filtres riparis

  • Implantar els filtres riparis de manera adequada amb resultats de creixement i extracció de nitrogen similars a altres experiències al nord d'Europa.
  • Avaluar l'efecte de la plantació de filtres riparis quant a la reducció de la quantitat de nitrogen que va a parar al curs fluvial.

Localització B8 - Filtres riparis