B7 - Sistemes agroforestals

Acció tècnica B7

Extracció de nitrats dels sòls mitjançant sistemes agroforestals.

Els sistemes agroforestals consisteixen en intercalar, dins d'un camp agrícola, espècies arbòries amb l'objectiu d'incrementar la producció global de la parcel·la, diversificar produccions i millorar la qualitat ambiental de l'explotació.

Els arbres disposen les seves arrels per sota de les arrels del cultiu, de manera que es beneficien de la gestió aplicada sobre la part agrícola (tractaments de males herbes, fertilitzacions, etc.). Per aquest motiu, els arbres en sistemes agroforestals creixen més ràpid que si haguessin estat plantats en una plantació exclusivament forestal. D'altra banda, la part agrícola es beneficia de la presència dels arbres, que redueixen la velocitat del vent i milloren el microclima (més humitat ambiental, temperatures extremes suavitzades).

Els arbres absorbeixen els nutrients que la producció agrícola no aprofita, i també l'aigua i altres recursos nutritius que posteriorment aporten al sistema com ara matèria orgànica (fulles, escorça, etc), a més de millorar la permeabilitat i estructura del sòl. Els arbres que es planten en aquestes experiències demostratives són espècies productores de fusta de qualitat; en poden ser exemples el noguer, el freixe, l'auró o la paulonia.

Evolució / Resultats

Objectius B7 Sistemes agroforestals

  • Implantar els sistemes agroforestals en dues explotacions agrícoles de manera adecuada, segons actuacions similars observades al sud de França.
  • Avaluar l'efecte de la plantació dels sistemes agroforestals pel que fa a l'eficiència de captura de nitrogen i estimar els costos/beneficis associats a la introducció d'aquesta mesura en un conreu agrícola. 

Localització B7 - Sistemes agroforestals