B6 - Evolució / Resultats

Acció tècnica B6 Cultius captadors

Desenvolupament:

 

  • Assaig experimental de camp amb cultius captadors de nitrogen.
  • Assajos de laboratori de producció de biogàs amb conreus captadors com a cosubstrats.
  • Experiències demostratives de producció de cultius captadors a escala real.
  • Prova pilot en una planta digestió anaeròbia.

Fitxa resum evolució acció

Resum evolució acció B6

Extracció de nitrats dels sòls mitjançant la implantació de cultius captadors de nitrogen i el seu ús en plantes de co-digestió anaeròbia