B6 - Cultius captadors

Acció tècnica B6

Extracció de nitrats dels sòls mitjançant cultius captadors.

 Els conreus captadors són cultius que tenen com a objectiu principal reduir o minimitzar les pèrdues per lixiviació del nitrogen romanent del sòl després del conreu principal. La implantació del cultiu captador absorbeix una part del nitrogen inorgànic del sòl per desenvolupar-se, protegeix el sòl de fenòmens erosius i de l'encostrament superficial. També millora l'hàbitat de la microfauna del sòl i, de vegades, augmenta la diversitat paisatgística del territori.

Es tacta d'un cultiu que no té una finalitat productiva, motiu pel qual caldrà segar abans que arribi a floració. El principal aprofitament del cultiu és en forma d'adob verd, un cop s'hagi incorporat al sòl i posi a disposició nutrients per al conreu principal que se sembrarà a continuació. No obstant això, en aquest projecte es vol estudiar el seu ús com a cosubstrat de plantes de biogàs per incrementar-ne la producció.

  Aquesta acció es dividirà en una primera etapa de proves (primera campanya) i una segona etapa d'implantació a escala real.

 a) Etapa de proves

A la finca experimental de la Fundació Mas Badia s'utilitzaran parcel·les on se sembraran diversos cultius captadors (civada, raigràs i colza) que a priori puguin resultar interessants agronòmicament i energèticament. L'experimentació durarà dos anys per poder determinar correctament la productivitat dels cultius, i l'extracció de N i optimitzar-ne la gestió agronòmica i la mecanització.

Paral·lelament, en el laboratori del Centre Torre Marimon de l'IRTA a Caldes de Montbui es faran els assajos sobre la producció de biogàs utilitzant com a cosubstrats els conreus captadors estudiats.

b) Etapa demostrativa a escala real

Un cop finalitzada la primera acció experimental i seleccionat el cultiu més interessant, s'utilitzarà un parcel·la demostrativa (25-40 ha) amb el cultiu escollit amb la finalitat de disposar de prou quantitat de substrat per a la seva introducció a la planta industrial de codigestió.

Evolució / Resultats

Objectius B6 Cultius captadors

  • Valorar l'eficàcia de la utilització dels cultius captadors per minimitzar les pèrdues de N en la fertilització del blat de moro basada en: purí digerit, purí sense digerir i adob mineral.
  • Comparar l'eficàcia de minimització de les pèrdues de nitrogen entre els tres cultius captadors assajats: raigràs, colza i civada.
  • Comprovar la incidència d'aquests cultius sobre les acumulacions de fòsfor, coure i zenc al sòl, quan s'ha fertilitzat amb adobs orgànics.
  • Determinar el potencial de metanització dels cultius captadors de nitrogen segons el seu estat fenològic i mètode de conservació (ensitjat).
  • Definir les variables de procés que optimitzin la co-digestió anaeròbia de dejeccions ramaderes amb cultius captadors de nitrogen (planta pilot de laboratori i planta industrial).
  • Obtenir les dades per poder realitzar una anàlisi del cicle de vida de l'estratègia proposada i poder valorar el seu impacte mediambiental.

Localització B6 - Cultius captadors