B5 - Fertilització òptima

Acció tècnica B5

Optimització de l'aplicació de purí a camp mitjançant l'ús de les Millors Tècniques Disponibles.

 La finalitat d'aquesta acció és avançar en l'adopció d'eines innovadores per a l'aplicació agrícola adequada de les dejeccions ramaderes, per la qual cosa es persegueixen dos objectius específics: d'una banda, donar a conèixer la maquinària de precisió existent, en especial la d'aplicació de purins, i, de l'altra, millorar la gestió agrícola dels purins d'una gran explotació agrària mitjançant una eina informàtica de gestió de terres (GEMA).

Per assolir el primer objectiu, mitjançant aquest projecte es pretén incrementar a la zona d'estudi l'ús de màquines d'aplicació de purins mitjançant mànegues o tubs penjants, equipades amb conductímetre per conèixer el valor del purí instantàniament i amb cabalímetre per regular el cabal durant l'aplicació. Aquest tipus de maquinària que incorpora innovació tecnològica permet la dosificació correcta dels purins, i també una millor distribució, la reducció significativa de les pèrdues per volatilització i un coneixement a l'instant del seu valor fertilitzant.

Pel que fa al segon objectiu, s'implantarà el software GEMA desenvolupat per l'empresa pública SARGA a través del projecte LIFE ES-WAMAR en una explotació que gestiona els purins de 12.000 porcs en unes 600 ha de superfície. Es tracta d'una eina de gestió ja provada per diferents entitats en la comunitat autònoma de l'Aragó que facilita la gestió eficient i la traçabilitat del purí de les explotacions ramaderes. Optimitzar les distàncies d'aplicació entre les diferents granges i les parcel·les receptores és un dels primers objectius plantejats amb la utilització de GEMA, que suposarà un estalvi important en els costos associats al transport.

Evolució / Resultats

Objectius B5 Fertilització òptima

  • Incrementar l'ús de maquinària d'aplicació de purins innovadora que incorpori el sistema d'aplicació de mànegues o tubs penjants, conductímetre i/o cabalímetre.
  • Optimitzar l'aplicació agrícola de dejeccions ramaderes en una explotació agrària mitjançant l'ús de l'eina informàtica GEMA.

Localització B5 - Fertilització òptima