B4 - Teledetecció

Acció tècnica B4

 Ús de tècniques de teledetecció per a l'ajust de les aportacions nitrogenades en els cultius d'estadi fenològic avançat.

 Fins a la data, entre les eines més conegudes i utlitzades per ajustar la fertilització dels cultius destaquen el mostreig i l'anàlisi dels sòls, atès que proporcionen informació real i fàcilment interpretable. Hi ha també aparells més laboriosos, com els sensors òptics, o altres mètodes indirectes que també permeten arribar a fer recomanacions sobre l'adob necessari per al cultiu.

La introducció de l'ús de la teledeteccio en l'agricultura ofereix la possibilitat d'obtenir informació molt interessant i cobrir, alhora, una superfície de conreu elevada, cosa que incrementa l'eficiència dels recursos utilitzats.

La teledetecció es basa en obtenir informació d'objectes sense que existeixi un contacte material. La informació s'obté mitjançant el mesurament de la reflectivitat que aquests objectes (els cultius, en el nostre cas) emeten en un moment determinat. Per captar aquesta reflectivitat, s'utilitzen sensors instal·lats en càmeres ubicades en plataformes aèries. En el cas del projecte Futur Agrari s'han escollit tres tipus de plataformes: satel·lits, aeronaus tripulades (avioneta) i aeronaus no tripulades (drons). La finalitat d'utilitzar tres tipus de plataformes consisteix en avaluar si són viables tècnicament i econòmicament per decidir la necessitat o no de les aportacions de nitrogen en cultius en avançat estat de desenvolupament (cobertores tardanes).

D'una banda, la viabilitat tècnica s'avaluarà segons l'efectivitat per identificar, amb la interpretació de les imatges situacions de variablilitat en finques agràries, ja siguin carències d'adobatge, situacions d'estrès hídric o altre problemes difícils de detectar a peu de parcel·la. No obstant això, el projecte ha d'anar més enllà i obtenir índex espectrals que identifiquin variacions en el cultiu de degudes només al N.

D'altra banda, la viabilitat econòmica permetrà obtenir una idea dels costos de la seva utilització per unitat de superficie i per cadascun dels tipus de plataforma utilitzats.

 Evolució / Resultats

Objectius B4 Teledetecció

  • Adaptar les metodologies d'ús d'imatges relatives a l'estat nutricional dels cultius per a les recomanacions de fertilització a les condicions de Catalunya.
  • Facilitar informació, basada en aquestes tecnologies, als agents implicats (tècnics i agricultors) que els permeti decidir sobre la necessitat o no d'adobar en cobertora.

Localització B4 - Teledetecció