B4 - Evolució / Resultats

B4 Teledetecció - desenvolupament:

Aquesta acció complementa a l’anterior acció B3 sobre assessorament a l’agricultor en fertilització. La majoria d’agricultors dels regadius de la zona d’estudi conreen panís, ja sigui en monocultiu o de primera collita, o bé en doble cultiu anual darrera d’algun conreu d’hivern com ara l’ordi per a gra o el pèsol. En termes generals, la fertilització del panís s’acostuma a dividir en una aplicació de fons, normalment dejeccions ramaderes, i en dos o tres aplicacions d’adob nitrogenat en cobertora, és a dir, un cop el cultiu ja ha nascut.

L’assessorament a l’agricultor (acció B3) es fa dos cops: una en fons (abans de la sembra) i l’altra en cobertora (abans que el cultiu arribi a l’estadi fenològic V4-V5). L’estratègia a seguir un cop el cultiu està implantat es basa en recomanar la meitat del nitrogen a aplicar en la primera o les primeres cobertores. La resta de nitrogen per aplicar es decidiria en funció dels resultats de les imatges de teledetecció obtingudes en estadis més avançats del cultiu i abans de floració. Així doncs, l’acció B4 finalitzaria amb una tercera recomanació d’adobatge a l’agricultor.

Per tal de donar resposta a diferents tipus d’usuaris potencials (empreses agràries de diferents dimensions, comunitats de regants, administracions...), el projecte contempla l’avaluació tècnica i econòmica d’aquest sistema de recomanació mitjançant l’ús de tres plataformes: satèl·lit, vehicle aeri tripulat i vehicle aeri no tripulat.

PROTOCOL TELEDETECCIÓ

PROTOCOL PER A LA MILLORA DE L’OBTENCIÓ DE CARTOGRAFIA DE SÒLS A ESCALA INTRAPARCEL·LÀRIA A PARTIR D’IMATGES DE TELEDETECCIÓ PER A LA SEVA UTILITZACIÓ EN EL MANEIG DIFERENCIAL DELS SÒLS I DELS CULTIUS

 

 

Fitxa resum evolució acció

Resum evolució acció B4

Ús de tècniques de teledetecció per ajustar les aportacions de nitrogen en el cultiu del panís en un estadi fenològic avançat.

Fitxa tècnica B4 núm. 1

Ús de teledetecció en fertilització