B3 - Evolució / Resultats

B3 Eines informàtiques - desenvolupament:

Aquesta acció promou l’assessorament a agricultors en aspectes relacionats amb la fertilització en els principals conreus de regadiu a la zona. La primera tasca que cal portar a terme és caracteritzar la zona d’estudi que està centrada en els regadius de l’Algerri-Balaguer mitjançant una sèrie d’enquestes que permetran, alhora, conèixer possibles candidats per col·laborar i seguir les recomanacions dels tècnics del DARP i de la FMB.

Un cop escollits els candidats que cobriran un total de 1200 ha assessorades, aproximadament, es faran enquestes específiques de les parcel·les que formaran part del projecte que inclouran dades del maneig i del conreu que es vol assessorar. Aquestes dades es completaran amb anàlisis de sòls i de dejeccions ramaderes si fos necessari i finalitzaran amb un butlletí que s’entregarà personalment a cada agricultor abans de cada adobatge.

Per avaluar l’impacte d’aquest recolzament tècnic, al final del projecte es tornaran a enquestar als col·laboradors. També es valorarà l’evolució del contingut de certs elements dels sòls de les parcel·les assessorades. 

 

Fitxa resum evolució acció

Resum evolució acció B3

Utilització d'eines d'ajuda a la decisió en la recomanació de fertilització en les etapes inicials dels cultius.

Document de diagnosis

Al principi del projecte s’ha elaborat un document que inclou les dades agronòmiques més rellevants de la zona i que servirà per escollir els agricultors i finques que col·laboraran en el projecte.

Enquesta de caracterització de l'explotació agrícola

L’enquesta inicial en explotacions agràries de la zona ha identificat aquella informació genèrica de tota l’explotació agrícola. 

Mapa de parcel·les col·laboradores

Amb la informació generada en el document de diagnosis i les enquestes inicials s’han escollit els agricultors i les parcel·les que formaran part d’aquesta acció del projecte fins al 2017.

FERTINEXT: programari per gestionar el nitrogen

 

La planificació de l’adobatge es calcula mitjançant l’eina informàtica FERTINEXT que permet incorporar els resultats de les anàlisis de sòls i dejeccions ramaderes i tota la informació recollida en enquestes anuals. L’eina calcula un balanç d’entrades i sortides de nitrogen amb les dades que l’agricultor proporciona.

Protocol de mostreig de sòls

Amb les parcel·les definides i els agricultors enquestats es programa el mostreig de sòls que proporcionarà informació molt interessant de cara a la planificació de la fertilització.

Recomanacions d'adobatge. Campanya 2014

Arran de la planificació de l’adobatge obtinguda amb FERTINEXT i amb la informació complementària sobre la parcel·la i l’any en curs, s’elaboren els butlletins per a l’agricultor que l’ajudaran a ajustar la fertilització de fons i cobertora del cultiu. 

Recomanacions d'adobatge. Campanya 2015

Durant la segona campanya de panís s’ha repetit el procés en què mitjançant FERTINEXT i amb la interpretació imprescindible del tècnic s’elabora el butlletí d’assessorament. En aquest segon any de projecte s’han millorat alguns aspectes tant tècnics com de format del butlletí. 

Fitxa tècnica B3-1 Millora de la fertilització

En aquesta primera fitxa de l’acció B3 s’explica la motivació de les actuacions sobre assessorament en fertilització incloses en el projecte, així com la cronologia prevista durant els 4 anys de durada.