B3 - Eines informàtiques

Acció tècnica B3

Utilització d'eines informàtiques d'ajuda a la decisió en la recomanació de fertilització a les etapes inicials de cultius.

 Racionalitzar les pràctiques de fertilització en els cultius és un punt clau per reduir la sobrefertilització dels sòls agrícoles. L'ús d'eines desenvolupades en altres llocs no és apropiat sense una adaptació prèvia. Durant els últims anys, s'ha desenvolupat  a Catalunya una eina informàtica, el FertiNext, que permet la realització de recomanacions d'adobatge orgànic i mineral en cultius extensius.

Aquesta eina es basa en l'ús del balanç del nitrogen, i inclou informació sobre els diferents aspectes d'aquest balanç obtingut en diferents assajos desenvolupats en diversos sistemes agrícoles de Catalunya. L'eina permet incloure dades d'anàlisi de sòl que representen un complement a la informació del balanç.

En aquesta acció, s'assessoren agricultors que gestionen un total de 1200 ha a la zona regable de l'Algerri-Balaguer sobre aspectes de la fertilització. Els cultius majoritaris de la zona són el blat de moro en monocultiu, amb produccions que poden arribar als 18000 kg de gra/ha, i la rotació de dos cultius anuals de blat de moro de cicle curt habitualment combinat amb ordi per a gra, tots dos en regadiu.

A la pràctica, s'assessoren 21 agricultors sobre la quantitat d'adob que han d'aplicar abans de la sembra del cultiu i quan està a 3-5 fulles. 

La recomanació finalitza amb l'elaboració d'un butlletí d'assessorament que es lliura personalment a cada agricultor. En la majoria de casos, es respecta el tipus de fertilitzant que l'agricultor utilitza; en algun cas, es recomana canviar d'estratègia després d'avaluar tota la informació recollida.

Evolució / Resultats

Objectius B3 Eines informàtiques

  • Adaptar i millorar una eina informàtica d'ajuda a la decisió sobre la fertilització.
  • Implementar les recomanacions en les parcel·les agrícoles.
  • Millorar els paràmetres químics de les parcel·les en què s'implementin les recomanacions.
  • Ajustar les dosis de fertilitzants aplicats en els cultius.

Localització B3 - Eines informàtiques