B2 - Tecnologies de tractament

Acció tècnica B2

 Minimització del nitrogen i altres elements (P/Cu/Zn) a granges de producció porcina. Tecnologies de tractament.

La destinació prioritària dels purins és la seva aplicació com a fertilitzant. Gestionar-los correctament és imprescindible per millorar l'eficiència de la fertilització, sobretot en situacions en què el ramader no disposa de prou terres o són molt lluny.

Els tractaments aplicats als purins permeten aconseguir un equilibri entre la generació de purins i les possibilitats de la seva aplicació als sòls agrícoles.

Considerant la composició dels purins, el seu tractament pot resultar una eina molt útil per augmentar la capacitat de gestió i millorar-ne les característiques com a producte de qualitat amb un important valor nutricional per als cultius en determinades circumstàncies.

El procés de separació de fases permet obtenir dels purins dues fraccions diferents, una fase sòlida (FS) amb un contingut en sòlids més elevat que les dejeccions originals, i una fase líquida (FL) que conté elements dissolts i en suspensió. La separació sòlid-líquid no modifica el contingut de components de les dejeccions, però permet una redistribució dels constituents, i, per tant, en millora la capacitat de gestió. 

Per gestionar els efluents de la separació sòlid-líquid, cal conèixer l'eficiència del procés i la distribució dels nutrients en les fases generades. Aquest procés depèn de diversos factors: tipologia i composició de les dejeccions, tipus de separador, ús d'additius químics, condicions d'operacions, etc. Futur Agrari farà el seguiment i avaluació de diferents tipus de separadors sòlid-líquid instal·lats en diferents granges de Catalunya. 

Sistemes aplicables al tractament de les dejeccions ramaderes dels que es farà el seguiment:

 

 

TRACTAMENTS PROCÉS ADDITIUS SISTEMES

 Actuació

sobre les

propietats físiques

i químiques 

 Separació

sòlid/líquid

Coagulants 

Polímers

 

Cargol premsa

Tamís per gravetat 

Tamís rotatiu

Sedimentació

Cetrífuga

Combinació de varis sistemes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució / Resultats 

Objectius B2 Tecnologies de tractament

  • Augmentar els nutrients (principalment nitrògen i fòsfor) en la distribució de la fracció sòlida.
  • Reduir la superfície agrícola necessaria per aplicar la fracció líquida.
  • Reduir els costos de gestió i aplicació de les dejeccions ramaderes.

Localització B2 - Tecnologies de tractament