B2 - Evolució / Resultats

B2 Tecnologies de tractament - desenvolupament

 

Amb aquesta acció es pretén demostrar la millora en la gestió dels purins porcins en zones d’alta concentració ramadera amb l’ús de sistemes de separació sòlid-liquid (S/L). Es redactarà un protocol de seguiment dels separadors S/L adaptant-los al sistema de funcionament de les granges, es realitzarà el seguiment de diferents separadors per a conèixer el consum energètic, costos d’operació, el balanç de nutrients i de metalls pesants i el rendiment del separador abans i després d’implantar les estratègies de minimització en origen (aigua i nutrients). Es realitzarà un informe final amb els resultats per a cada instal·lació amb l’objectiu de millorar la gestió del separador.

Posteriorment, s’avaluaran les característiques fertilitzants de la fracció sòlida (amb la finalitat de conèixer la seva idoneïtat per a la producció d’adobs orgànics (compost) i com substrat (d’un digestor anaerobi) i de la fracció líquida (potencial de metanització).

 

Fitxa resum evolució acció

Resum de l'evolució de l'acció B2

Minimització de nitrogen i altre elements (P/Cu/Zn) en granges de producció porcina: tecnologies de tractament.

Protocol per a la recollida de mostres dels separadors

Es redacta un document que explica la metodologia adequada per al seguiment dels separadors sòlid-líquid i l’avaluació dels seus rendiments.

Alternatives de gestió de dejeccions ramaderes. Tecnologies aplicables

Les característiques del purí són determinant per al tipus de tecnologia a aplicar. Aquest tractament pot resultar una eina molt útil per augmentar la capacitat de gestió del purí i millorar les característiques com producte de qualitat amb un important valor nutricional per cultius en determinades circumstàncies.

Fitxa tècnica B2-1 Tractaments en origen

Els tractaments a nivell de granja són una peça més en el pla de gestió integral de l’explotació per aconseguir un equilibri entre la producció de purins i les possibilitats de la seva aplicació als sòls. Es important usar una tecnologia adaptada a cada realitat.