B1 - Evolució / Resultats

Resultats Acció B1: aigua i alimentació

NOVETAT!!!

L’acció tenia com a objectiu minimitzar el volum de purins i d’altres elements com el nitrogen (N), fòsfor (P), Coure (cu) i Zenc (Zn) mitjançant el maneig de l’aigua i l’alimentació.

NOVETAT!!!!!!!!!

Resultats de les dues proves realitazades en la granja pilot per adaptar la millor estratègia alimentària per optimitzar els índexs productius minimitzant l'excreció de N, P, Cu i Zn.

Realitzat en la granja experimental IRTA-Monells.

 

B1 Gestió de l'aigua i l'alimentació - desenvolupament:

 Les possibilitats d’evitar i reduir l’impacte mediambiental dins del procés de producció porcina, seran majors en la mesura que s’actuï sobre els següents aspectes: gestió de l’aigua i  gestió de l’alimentació. L’acció B1 comença amb un anàlisi de situació en la gestió ambiental de la producció porcina analitzant les alternatives de gestió que hi ha actualment. Es caracteritzaran els abeuradors que hi ha al mercat per conèixer les condicions òptimes de treball tant de manera individual com col·lectiva i s’avaluaran les reduccions reals en el consum d’aigua quan s’implementin millores, en relació als abeuradors, en una granja comercial. Es realitzarà el seguiment de diferents granges porcines d’engreix i transició per obtenir informació sobre quines millores s’han d’aplicar a les instal·lacions, en el maneig i en la gestió de l’aigua i alimentació.

Com acció més científica es realitzaran proves a la granja pilot de IRTA Monells aplicant diferents estratègies d’alimentació i maneig nutricional per buscar i adaptar la millor dieta i optimitzar els índex productius minimitzant l'excreció de nitrogen, fòsfor, coure i zenc. 

 

Fitxa resum evolució acció

Resum de l'evolució de l'acció B1

Minimització del nitrogen i altres elements (P/Cu/Zn) en granges de producció porcina: gestió de l'aigua i l'alimentació.

Diagnòstic inicial de granges. Enquesta de caracterització.

Es dissenya un model de qüestionari per ser emplenat durant les visites a les explotacions ramaderes participants en el projecte. Amb aquesta primera enquesta de caracterització de les granges s’obté informació de les instal·lacions i del seu maneig actual. 

Informe de selecció de les explotacions porcines

Després de realitzar les enquestes de caracterització de les granges participants a Futur agrari procedim a realitzar aquest document amb els criteris valorats per a una primera selecció entre les explotacions enquestades per continuar amb el seu seguiment en condicions actuals i conèixer les millores que s’han d’aplicar.

Fitxes de caracterització d'abeuradors

S’han caracteritzat un total de 23 abeuradors de manera individual, realitzant unes fitxes on s’inclouen les dades  descriptives i els resultats de cabals obtinguts a diferents pressions del circuit d’aigua. L’avaluació dels abeuradors així com la seva caracterització física, ha estat realitzada pel Grup de Gestió Porcina del departament de Producció Animal de la Universitat de Lleida.

Caracterització abeuradors / Estudi UdL

Caracterització dels abeuradors per al porcí i estudi de les seves prestacions a nivell de laboratori

Treball realitzat pel Grup de Gestió Porcina, Departament de Producció Animal, Universitat de Lleida (UdL)

 

 

Fitxes de treball ramader

Per realitzar el seguiment de les explotacions seleccionades es proporcionen unes fitxes de treball que el ramader ha d’emplenar i que ens aportarà dades en relació al control d’aigua, alimentació, dejeccions, energia, revisió d’instal·lacions i control ambiental de la nau: temperatura i humitat.

Alternatives de gestió de dejeccions ramaderes. Aigua i alimentació

Les alternatives de reducció en origen en la gestió de les dejeccions són dues: la reducció del volum de purí, que s’emmarca dins de la reducció i optimització de l’aigua, i la reducció de nutrients i altres elements contaminants dels purins millorant  les dietes i la digestibilitat perquè quedin retinguts a l’animal i no siguin excretats.