APARTATS WEBS

LIFE AGRICLOSE

EL DACC coordina un nou projecte LIFE per promoure noves estratègies de fertilització que permetin millorar la gestió dels subproductes provinents del tractament dels purins.

 

Més informació aquí

PROJECTES LIFE RELACIONATS

Projecte Explotacions ramaderes 

METABIORESOR  

LIFE08 ENV/ES/000113

Reduir els costos, riscos ambientals i emissions de gasos d'efecte hivernacle produïts per l'eliminació de diferents subproductes i residus ramaders (fems de porcs, residus d'escoxador...) i alguns subproductes i residus urbans no reciclables.

ECOREGA

LIFE08 ENV/ES/000459

Eco-gestió dels residus orgànics ramaders i la seva repercusió en l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.

LIFE+ MANEV

LIFE09 ENV/ES/000453 

Avaluació de la gestió i tecnologies de tractament dels fems per a la protecció mediambiental i la sostenibilitat de la ramaderia a Europa. 

UNIDIGES

LIFE10 ENV/ES/000442

Planta demostrativa per a la gestió de les dejeccions ramaderes d'una explotació mitjana mitjançant digestió anaeròbia i valoració agronòmica del digestat. 

LIFE MIX FERTILIZER  

LIFE12 ENV/ES/000689

Valoració del digestat de purí porcí com a nous fertilitzants de base orgànica. 

LIFE+ VALPORC

LIFE13 ENV/ES/001115

Valorització de cadàvers de porcí en forma de biodièsel, biogàs i fertilitzants orgànics.

Projecte Fertilització i sòls

AQUA

LIFE09 ENV/IT/000208

Aconseguir un bon nivell de qualitat d'aigua en àrees de granges de producció intensiva. 

UNIDIGES

LIFE10 ENV/ES/000442 

Planta demostrativa per a la gestió d'una explotació mitjana per digestió anaeròbia i valoració agronòmica del digestat. 

LIFE NITRATOS

LIFE+10 ENV/ES/000478

Repercussió de les pràctiques agrícoles en la contaminació per nitrats de les aigües continentals. 

 I E S

LIFE11 ENV/ES/000621

Irrigation Expert Simulator és una eina web que compara les programacions de reg prposades pels usuaris amb els resultats que obtindria un expert. Els usuaris poden aprendre a optimitzar l'ús d'aigua maximitzant la produccció.

Life Regen Farming    

LIFE12 ENV/ES/000232

Pràctiques d'agricultura regenerativa: Una alternativa per a la gestió agrària sostenible i la millora dels sòls. 

Life Regadiox

LIFE12 ENV/ES/000426

Fixació de CO2 atmosfèric i reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle durant una gestió sostenible de l'agricultura de regadiu.

Aquemfree

LIFE13 ENV/ES/000488

Posta en marxa d'un sistema de descontaminació d'aigües procedents de rentats d'envasos i equips de tractaments fitosanitaris mitjançant fotocatàlisi solar.

LIFE Smart Fertirrigation

LIFE14 ENV/ES/640

Processament integrat de digerit d’adob porcí per a obtenir fertilitzant líquid ecològic i injectar en sistemes de reg

LIFE agroforadapt

LIFE20 CCA/ES/001682

Sistemes AgroForestals per l'adaptació al cambi climátic d'espais agrícoles y forestals mediterranis

ALTRES PROJECTES

Projecte Aigua i alimentació
ProPIG  

Projecte d'investigació per ajudar a la producció ecològica de porc. Reduint l'impacte ambiental, millorant salut, benestar i nutrició. 

Projecte Explotacions ramaderes 
BATFARM

Avaluació de Millors Tècniques Disponibles per disminuir la contaminació de l'aire i l'aigua en granges. 

DIGESMART  

Reduir l'impacte ambiental de les explotacions ramaderes europees facilitant la introducció al mercat de solucions innovadores per al tractament, reciclatge i valorització del digerit. 

FERGIR

Gestió integral de residus ramaders i la seva utilització com a fertilitzants. 

Projecte Fertilització i sòls 
BATFARM Avaluació de Millors Tècniques Disponibles per disminuir la contaminació de l'aire i l'aigua en granges. 
IMPROVE-P Avaluació de l'adequació del reciclatge de fertilitzants fosfòrics en agricultura ecològica.
ISONITRATE Com la monitorització isotòpica pot millorar la gestió de la contaminació de l'aigua per nitrats. 
N-TOOLBOX Solucions pràctiques a la contaminació per nitrats.