FUTUR AGRARI és un projecte cofinançat pel Programa Life+ de la Unió Europea, que posa en pràctica les tecnologies existents de gestió i tractament de dejeccions ramaderes en zones de Catalunya que tenen una elevada concentració ramadera i designades com a zones vulnerables.

Els resultats obtinguts contribuiran a minimitzar els continguts elevats de nutrients en els sòls agrícoles buscant la compatibilitat amb el desenvolupament de l'activitat agrària i forestal.

És un projecte amb finalitat demostrativa i va dirigit principalment a les explotacions agràries, les empreses de serveis, la mateixa administració i el sector en general.

Aquí pots llegir la informació oficial del projecte FUTUR AGRARI (LIFE12 ENV/ES/000647) que està a la pàgina web Europa.eu

Reducció a origen i tractament dels purins

A les granges de producció porcina es faran pràctiques que ajudaran a reduir la generació de purins a partir de tres actuacions diferents: 

  • Fent una acurada gestió de l'aigua es reduirà el volum de dejeccions ramaderes generat.
  • Ajustant les dietes a les necessitats dels animals es reduirà l'excreció de nitrogen, fòsfor, coure i zenc.
  • Adoptant sistemes de tractament de separació sòlid-líquid es millorarà la gestió dels purins.

Optimització de la fertilització

En l'aplicació del fertilitzant al camp es faran pràctiques que busquen millorar l'eficiència i valoritzar els purins com a fertilitzant amb les següents accions:

  • Fent el càlcul ajustat de la dosi d'aplicació d'adobs utilitzant eines informàtiques d'ajuda a la decisió.
  • Confirmant la decisió de fertilització en cobertores tardanes utilitzant tècniques de teledetecció en cultius en estadis avançats.
  • Realitzant aplicacions homogènies i uniformes adquirint maquinària d'aplicació de fertilitzants que incorpori tecnologia innovadora.

Extracció de nutrients excedentaris

Als sòls amb elevada concentració de nutrients es faran pràctiques per millorar la seva qualitat duent a terme les següents accions:

  • Reducció de la pèrdua de nutrients per rentat intercalant cultius captadors de nitrogen entre els cultius principals de la rotació (cultius captadors).
  • Absorció de lixiviats agrícoles al mig de la parcel·la fent plantacions combinades d'arbres i cultius en un mateix terreny (sistemes agroforestals).
  • Absorció de lixiviats agrícoles abans d'arribar als cursos d'aigua fent plantacions lineals d'espècies llenyoses a la vora de la parcel·la (filtres verds).